КЗО «СЗШ І-ІІІ ст. №147 ім. В.Чорновола» ДМР

 
Погода Дніпропетровськ Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

     Протягом 2021-2022 н.р. колектив навчального закладу продовжував роботу з реалізації Національної програми «Освіта», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», інших державних програм і концепцій, а також керівних законодавчих актів та інструктивно- методичних документів.

    Метою роботи школи передбачалось особистісно зорієнтоване формування в школярів фундаменту освіти, функціональної грамотності життєвої, комунікативної компетентності в сучасних соціальних умовах. Продовжувалося удосконалення змісту системи освіти, яка сприяла забезпеченню розвитку кожного учня відповідно до здібностей, інтересів, можливостей. Розв’язання проблем та вирішення завдань школи, затверджених педагогічним колективом на навчальний рік, дозволило шкільному колективу досягнути певних результатів.

     У ході реалізації плану роботи минулого навчального року педагогічним колективом школи вирішувалися такі завдання:

·         забезпечувалися належні умови для навчання та виховання учнів через удосконалення форм  компетентісно орієнтованого підходу, виконувалися конституційні вимоги щодо обов’язкової повної загальної освіти всіх учасників освітнього процесу;

·         робота шкільного колективу була спрямована на єдину методичну проблему «Комплексний підхід до реалізації освітніх стратегій соціалізації особистості громадського суспільства»;

·         системою освітньої роботи продовжувалося сприяння формування загальнолюдських ціннісних орієнтирів учнів на основі історичних традицій українського народу, збереженню, зміцненню та розвитку здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності;

·         освітнє середовище організовувалося в оцінці моніторингової результативності.

    Усе це досягалося, у цілому, злагодженою роботою педагогічного колективу, у якому на кінець навчального року працювали 61 педагог.

    Якість кваліфікаційної категорії працівників на кінець навчального року в порівнянні  з 2021- 2022 н.р. така:

 

Кваліфікаційна категорія

2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р.

 Вища

39

41

 Перша

5

3

 Друга

4

12

 Спеціаліст

8

11

 Учитель- методист

14

15

 Старший учитель

7

6

 

     Вікова категорія педагогічних працівників пенсійного віку становить 11 чоловік (18%) від загальної кількості, що на 3% більше. Проблема омолодження педкадрів все ще залишається актуальною. З метою формування високої педагогічної культури завдяки систематичній праці всіх ланок шкільного самоврядування та адміністративного керівництва в школі створений сприятливий морально- психологічний клімат. Значні зусилля були спрямовані на надання реальної дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо малодосвідченим, у підвищенні їхньої професійної майстерності. У повсякденній роботі створюється творча атмосфера, стимулюється втілення інноваційних технологій.

    З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів МОН України адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради, наради при директорові , оперативні методичні зустрічі, співбесіди з окремими вчителями. Розподіл педагогічного навантаження, стимулювання праці та якісного відношення педагогічних працівників до своєї справи, доцільність розстановки кадрів для керування закладом завжди були на порядку денному адміністрації та органів шкільного самоврядування. Рада шкільного колективу, профспілковий комітет, методичні об’єднання безпосередньо брали активну участь у розв’язанні цих питань.

   Колектив школи докладав зусиль на забезпечення обов’язкової освіти.

   Чисельний склад учнів на кінець навчального року становив 1383 учнів, за навчальний рік до закладу прибув 31 учень, вибуло 24 учні, з них: в школи області 5, в школи міста 8, в школи району 1, в школи України 3 учні, у зв’язку з тривалим лікуванням 1 учень, за кордон 1 учень, в ПТНЗ 4 учні.

   Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість та результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту на забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів зі школи відбувається в основному у зв’язку з переїздом родини до іншого місця проживання. 

    На кінець 2021-2022 н.р. чисельність учнів зросла з 1302 до 1383.

   У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Щоденно черговий учитель за участю  органів шкільного самоврядування збирають дані про учнів, відсутніх на уроках, уточнюють причини відсутності та заповнюють шкільну книгу обліку відсутності учнів свого класу, класні керівники збирають документи про причини відсутності кожного учня (довідки з лікарні про хворобу,  заяви батьків тощо).

    За ступенями навчання картина така: початкова школа – 19 класів, основна – 24 класи, старша – 2. Випущено зі школи один 11-й  клас, чотири  9-их класи. З них: три учні 9-го класу отримали  свідоцтво про базову освіту з відзнакою. Похвальним листом МОН України за високі досягнення у навчанні відзначено 23 учні  5-8, 10-их класів.

    Рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів за підсумками 2021- 2022 н.р. такий:

 

Контингент учнів

Всього учнів

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Неатестовані

к- сть

%

к- сть

%

к- сть

%

к- сть

%

к- сть

%

5-9 класи

655

0

0

323

49

309

47

23

4

0

0

10-11 класи

97

0

0

83

85

14

14

0

0

0

0

5-11 класи

752

0

0

406

53

323

42

23

4

0

0

 

 

 

 

    Як і в минулому році, домінує середній рівень знань учнів, що свідчить про все ще слабку мотивацію навчання. Саме з цієї причини ми продовжуємо працювати над створенням умов для адаптивної діяльності, основна суть якої – ресурсний підхід, що допомагає учням оволодівати такими знаннями й засобами діяльності, які сприяють розвитку особистості.

Серед профілактичних напрямків діяльності визначено такі:

    -    реалізація резервів з питання підвищення якості та результативності навчального процесу;

    -    розробка та реалізація корекційних програм за результатами моніторингових досліджень;

    -    забезпечення особистісно- орієнтованого підходу до організації роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень;

    -    підвищення результативності профільного навчання;

    -    методичний супровід освітнього процесу;

    -    психологічний супровід моніторингових досліджень;

    -    використання тестових технологій для контролю навченості учнів при проведенні моніторингових досліджень.

   Відповідно до діючих вимог у школі організована робота з індивідуального навчання учнів. У 2021-2022 н.р. за індивідуальними планами навчалися 3 учні. Більшість учителів проводили уроки за індивідуальною формою навчання на високому професійному рівні, про що свідчать відгуки батьків та учнів. Окремої уваги потребує робота класних керівників та психолога з учнями, які навчаються за індивідуальною формою, та їх батьками, залучення таких дітей до шкільного життя.

   У КЗО «СЗШ І- ІІІ ст. №147 ім. В.Чорновола» ДМР здійснюється навчання вісімнадцяти учнів з особливими освітніми потребами, їх соціальною інтеграцію у суспільство, залучення сім'ї до участі у навчально- виховному процесі.

   Освітні послуги надаються дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням їх індивідуальних особливостей навчально- пізнавальної діяльності, із застосуванням особистісно- орієнтованих методів навчання.


   Навчальний процес у старшій школі, направлений на реалізацію завдань профільного навчання, виконує дві функції: функцію підготовки учнів до самостійного оволодіння знаннями та вміння трансформувати набуті знання в загальноосвітні  та життєві компетентності. За період функціонування профільних класів учителі-предметники набули досвіду роботи в класах математичного та економічного профілів. Під час  формування профільних класів ураховувалося бажання учнів вивчення одного чи групи предметів, кадрова, методична та матеріально- технічна база.

   На даний момент у системі функціонування профільної старшої школи існує слабка ланка: активність учнів саме профільних класів щодо участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах та результативність цієї участі. Питання індивідуального консультування учнів з проблеми розвитку потребує ефективної реалізації.

    Відповідно до річного плану роботи школи, згідно з планом внутрішкільного контролю та з метою уникнення невиконання робочих навчальних планів та навчальних програм заступниками директора з навчально- виховної роботи Власенко І.В., Мокрою Г.С., Дем’янюк Н.С. було перевірено виконання вчителями- предметниками навчальних планів та програм.

    Враховуючи перевірки стану ведення класних журналів і записи, зроблені в них учителями, співбесіди, проведені з ними, на підставі календарно- тематичного планування, можна констатувати, що члени педагогічного колективу керуються в своїй роботі інструктивно- методичними рекомендаціями МОН України щодо вивчення шкільних дисциплін у 2021-2022 н.р. Програми, за якими працюють учителі, рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

    Згідно з планом внутрішкільного контролю у травні  2022 р. було перевірено стан виконання навчальних програм і мінімум письмових, практичних і лабораторних робіт, із цією метою було звірено календарно- тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках класних журналів.

    Робочі навчальні плани для початкових класів розроблено на основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказами МОН України. Повноцінність початкової загальної освіти забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної складової.

    У процесі перевірки з’ясовано, що фактична кількість годин, вичитаних у І семестрі не відповідає плановій. Невідповідність зумовлена призупиненням навчальних занять в 1-9 класах (захворювання на грип та ГРВІ).; у ІІ навчальному семестрі навчальний час скорочено на два робочі дні (через несприятливі погодні умови).Кількість вичитаних годин частково не відповідає плановій – є меншою. З метою недопущення невиконання навчальних програм до календарно-тематичного планування внесено корективи – ущільнено навчальний матеріал, проведено індивідуально- групові заняття з учнями, схильними до невстигання.

Аналіз виконання навчальних планів і програм показав, що навчання у 2021-2022 н.р. проводилося згідно з наданими методичними рекомендаціями, усі види контрольних робіт, лабораторні та практичні роботи виконано в повному обсязі

    Перевірка ведення шкільної документації, дотримання єдиного орфографічного режиму протягом року адміністрацією школи здійснювалися комплексно.

    Перевіркою було охоплено такі питання:

    -    дотримання з вимог до ведення класних журналів, особових справ, іншої шкільної документації;

    -    вимоги до складання календарних планів, планів виховної роботи, роботи шкільного методичного об’єднання, гуртків, факультативів;

    -    аналіз стану ведення класних журналів (щомісяця);

    -    аналіз дотримання  вимог ЄОР  учнями 1- 11 класів (відповідно до річного плану роботи школи);

    Результати перевірок узагальнювалися наказом по школі і розглядалися на нарадах при заступниках директора , директорові.

    Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності протягом 2021-2022 н.р. була спрямована на виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально- виховного процесу в установах та закладах освіти, річного плану роботи школи, інших законодавчих документів із зазначеного питання.

  Управлінська діяльність з даного питання реалізовувалася через річний план роботи. Методичне забезпечення реалізовувалося шкільними цільовими програмами вихователя, профілактичними бесідами із записами на окрему сторінку класного журналу інструктажами, навчанням основного складу учнів, працівників, навчально- тренувальними заходами в межах Дня ЦО.

    Ведеться облік, аналіз (за семестрами) нещасних випадків під час навчально- виховного процесу та в побутових умовах.

     У 2021-2022 н.р. під час навчання травмувався 1 учень на уроці фізичного виховання. В побуті травм не було.

    Аналіз стану здоров’я учнів за матеріалами поглибленого огляду свідчать про те, що збільшується ріст захворювання органів зору, опорно- рухового апарату, серцево- судинної системи, тому актуальним все ще залишається питання збереження здоров’я дітей. Усім учителям необхідно звернути увагу на ці факти та ретельно стежити за листами здоров’я, застосовувати  валеологічний супровід уроків у всіх класах, розсаджувати дітей відповідно ростових меблів.

    В організації навчального процесу з позиції здоров’язберігаючих технологій активну роботу проводили всі вчителі початкових класів. Створили дидактичні розробки «Абетка здоров’я», «Фізкультхвилинки на уроках в початковій школі».

    Діяльність закладу відбувається в режимі забезпечення функціонування та подальшого розвитку всіх його підсистем. Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішкільного управління забезпечувалося документами, плануванням роботи: річним, календарним, тижневим планами, а також Програмою розвитку школи та її Статутом.

    У 2021-2022 н.р. педколектив продовжував роботу над проведенням корекції та вдосконалення проектної культури вчителя, організації системи адаптивного навчання, нарощування інноваційних технологій. Заходи з реалізації поставлених завдань, в основному, виконані:

    -    за програмою комп’ютеризації: 58 педпрацівників з 60 володіють комп’ютером, використовують його можливості в роботі;

    -    щорічний моніторинг ефективності роботи вчителів підвищився;

    -    продовжено роботу над удосконаленням проектної культури вчителів, застосуванням інноваційних виховних технологій.

    Реалізація всіх напрямів і форм роботи у з педкадрами здійснювалася через сталу систему: педрада, методрада, шкільні методичні об’єднання, самоосвітня робота вчителів, узагальнення й пропагування досвіду вчителів школи через атестацію, конкурси, фестивалі, моніторинг методичної діяльності шкільного методичного об’єднання та кожного вчителя.


    З метою виявлення та підтримки творчо обдарованої молоді в школі систематично проводиться цілеспрямована робота, а саме:

1.     Поповнено банк даних про дітей з високим ступенем розумової діяльності.

2.     Проведено інструктивно- методичну нараду «Робота вчителя з обдарованим учнем».

3.     Організовано проведення індивідуальних, факультативних занять з усіх навчальних предметів з метою забезпечення можливості поглибленого вивчення їх, підготовки учнів до участі в олімпіадах різного рівня.

4.     В системі проводяться практичні консультації з учнями старших класів щодо задоволення потреб учнів у самовизначенні та творчій самореалізації.

5.     Методичні об’єднання школи працюють над науково- методичним забезпеченням роботи з обдарованою молоддю, впровадженням нових педагогічних технологій навчання та виховання талановитих дітей.

Як результат роботи з обдарованими учнями можна виділити участь їх в конкурсах, олімпіадах з базових предметів.

Так в 2021-2022 н.р. учні школи отримали такі результати за участь в олімпіадах відбіркового рівня:

 Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика

 Ляшевський Олександр Віталійович, 9-а клас, вчитель Дробна Н.Ф., I місце

Українська мова та література

Янченко Данило Павлович, 7-а клас, вчитель Стрижка А.І., ІІ місце 

 Грац Андрій Андрійович, 9-а клас, вчитель Дробна Н.Ф., ІІ місце

Англійська мова

 

Боярська Аліна Андріївна, 8-а клас, вчитель Застежко Н.В., IІ місце

 Воронцова Наталія Романівна, 8-а клас, вчитель Застежко Н.В., IІ місце

 Рухлова Аріна Артемівна, 8-в клас, вчитель Грац Н.О., ІІ місце

 Фархутдінова Джаміля Русланівна, 8-а клас, вчитель Грац Н.О., ІІ місце

 Дубініна Анастасія Сергіївна, 9-а клас, вчитель Шикоянц Л.Р., ІІ місце

 Кундіренко Агата Євгенівна, 9-а клас, вчитель Шикоянц Л.Р., ІІ місце

 Ляшевський Олександр, 9-а клас, вчитель Застежко Н.В., IІ місце

 Семенець Юлія Вадимівна, 10-а клас, вчитель Шикоянц Л.Р., ІІ місце

 Історія

 

 

 

Правознавство                   

Кочубейник Дмитро Михайлович, 9-в клас, вчитель Руденко І.А., ІІ місце

 

 

 Ляшевський Олександр Віталійович, 9-а клас, вчитель Байчук О.М., IІ місце 

Біологія

 

 

Татарчук Богдан Віталійович, 9-а клас, вчитель Строценко І.В., ІІ місце

 

Участь в міських олімпіадах:

- конкурс знавців української мови ім. П.Яцика

         Ляшевський Олександр Віталійович, 9-а клас, вчитель Дробна Н.Ф., IІ місце

 

- англійська мова

         Боярська Аліна Андріївна, 8-а клас, вчитель Застежко Н.В., IІІ місце

         Рухлова Аріна Артемівна, 8-в клас, вчитель Грац Н.О., ІІ місце

         Ляшевський Олександр, 9-а клас, вчитель Застежко Н.В., I місце

 

- біологія

         Татарчук Богдан Віталійович, 9-а клас, вчитель Строценко І.В., ІІІ місце

Участь в конкурсах:

Всеукраїнська олімпіада «Олімпус» (біологія) 15 учнів отримали сертифікати учасників;

Всеукраїнський конкурс «Олімпус» (логічне мислення) 16 учнів отримали сертифікати учасників;

Всеукраїнська гра «Соняшник» 12 учнів отримали Дипломи І-ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня;

                                             55 учнів отримали Дипломи І-ІІІ ступеня регіонального рівня;

                                             16 учнів отримали Дипломи переможців шкільного рівня;

                                             15 учнів отримали сертифікати учасників;

Всеукраїнські конкурси «Колосок» 31 учень, «Патріот» 40 учнів, «Геліантус» 23 учні, «Кенгуру» 17 учнів, «Левеня» 46 учнів, «Бобер» 58 учнів, «Пазл» 41 учень.


    Адміністрацією школи, педколективом реалізувалися заходи Програми комп’ютеризації та інформатизації. Завершено створення електронного банку даних про учнів та педагогів навчального закладу за програмним комплексом «Курс: школа». Учителями інформатики Стьожкою Т.В. та Орбан В.І. створено шкільний веб-сайт, на якому розміщено загальну інформацію про навчальний заклад, досягнення вчителів та учнів, презентації тощо.

    В управлінській діяльності використовується банк електронних документів. Широко використовується мультимедійний комплект для представлення мультимедійних проектів на педагогічних радах, батьківських всеобучах, загальношкільних заходах.

    В школі створено кабінет інтерактивних технологій, оснащений сучасною технікою.

    Виховна робота в 2021-2022 н.р. спрямовувалася на формування морально- духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

    Пріоритетними питаннями реалізації завдань з розвитку виховної системи школи вважалися:

    -    процес становлення розвитку виховних систем класних колективів;

    -    організація діяльності класних керівників з виховання толерантної особистості учнів;

    -    психологічне забезпечення виховного процесу;

    -    реалізація завдань громадянського виховання засобами включення учнів у екологічну, волонтерську, проектну діяльність;

    -    подальший розвиток спорту, туризму;

    -    підтримка учнівського самоврядування в навчальному закладі.

    Відповідно до Концепції громадянського виховання учнів творчою групою класних керівників розроблені практичні матеріали з громадянського виховання. Робота класних керівників із цього питання включала різноманітні форми: єдині уроки пам’яті, години спілкування, бесіди,  усні журнали, брейн- ринги тощо.

    Активну участь учні школи брали в підготовці та проведенні декади правових знань. Були запрошені на заходи фахівці правоохоронних служб.

    Значний вплив на стан  соціальної адаптації учнів, характер їхньої поведінки в оточуючому середовищі, сформованість світоглядної позиції,  навичок міжособистісного спілкування має розвиток учнівського самоврядування. У школі активно працює Рада лідерів, яка є ініціатором проведення цікавих загальношкільних заходів.

    У школі створено систему роботи з учнями, які потребують підвищеної уваги до їх виховання, з функціонально- неспроможними сім’ями.  Особлива увага спрямована на учнів, які перебувають на внутрішньо шкільному обліку. На початок навчального року складено соціальні паспорти класів, школи, списки функціонально- неспроможних сімей, учнів, які потребують підвищеної уваги, спланована та проводилася певна робота: індивідуальні бесіди, консультації, рейди «Діти вулиць», «Комп’ютерний клуб», засідання Ради профілактики правопорушень. Класні керівники планують індивідуальну роботу з учнями девіантної поведінки.

    Відповідно до Положення про загальноосвітню школу, Статуту навчального закладу педагогічна і батьківська громадськість бере активну участь в управлінні школою. Так найважливіші питання напрямків розвитку школи, планування її роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, батьківського комітету, вирішуються всі поточні питання роботи навчального закладу. На рівні кожного класу створені та діють батьківські комітети, що беруть  найактивнішу участь в організації повсякденної роботи та  навчально- виховного процесу.

Створено банк даних учнів, що потребують особливої педагогічної уваги. Разом з класними керівниками були обстежені житлово- побутові умови проживання дітей пільгових категорій, складені акти обстеження.


 

І. Показниками успішності роботи школи в 2021-2022 н.р. є:

1.      Достатнє розв’язання завдань державного законодавства, дотримання нормативних документів МОН України, місцевих органів управління освітою;

2.      Систематичний перехід до планування й аналізу діяльності школи;

3.      У школі створено умови для безпечного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, творчих пошуках, застосовано проектну діяльність педагогів;

4.      В основу розвитку особистостей школярів покладено особистісно орієнтований, компетентнісний підходи.

 

ІІ. Проблеми, що залишаються для подальшої роботи:

1.      Необхідність будувати навчально- виховний процес так, щоб у ньому багато часу займало непасивне сприймання навчальної інформації учнів на компетентнісний основі на всіх ступенях навчання.

2.      Постійне впровадження комп’ютерних технологій у навчально- виховний процес.

3.      Необхідність у подальшій координації діяльності педагогів, особливо тих, які зберігають інертність, консерватизм у роботі.

4.      Друкування власних доробок педагогів у періодичних виданнях.

5.      Зміцнення матеріально- технічної бази школи.

 

ІІІ. Пріоритетні напрямки роботи:

1.      Освітні:

- забезпечення загальної середньої освіти;

- підвищення результативності участі в предметних олімпіадах та участі в конкурсі- захисті учнівських робіт МАН;

- підвищення результативності навчальної роботи в профільних класах;

- підтримка й педагогічний супровід дітей з низьким рівнем навченості.

2.      Виховні та соціальні:

- правова пропаганда, профілактика правопорушень, шкідливих звичок, робота з дітьми девіантної поведінки;

- виховання національно- культурних традицій, громадянське виховання, військово- патріотичне виховання;

- співдружність сім’ї, школи, громадськості й позашкільних установ;

- охорона життя та здоров’я дітей, охорона праці;

- забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників навчально- виховного процесу.

3.      Організаційні, методично- кадрові:

- продовження роботи над методичною темою;

- робота з обдарованими, здібними учнями;

- атестація й підвищення кваліфікації педкадрів;

- робота з малодосвідченими вчителями;

- упровадження рейтингової оцінки професійної діяльності вчителів на основі результатів роботи;

- розробка та впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес;

- продовження оновлення методичної бази навчальних кабінетів;

- забезпечення результативної участі вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня;

- кожному методичному об’єднанню протягом навчального року забезпечити друкування не менше однієї статті вчителів.